ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตรที่เรียน รุ่น
ร.ต. วิรัช นุโยคอศจ.ร.๘การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
ร.ต. พลวัฒน์ จำปาตุมอศจ.ส.๑การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
ร.ต. ร่วม มั่งคล้ายอศจ.จทบ.ส.ก.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
ร.ต. ประดิษฐ์ ยินดีอศจ.กรม ทพ.๔๒การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
ร.ต. บุญฤทธิ์ ฉิมพิมลอศจ.มทบ.๑๕การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
ร.ต. วิมล แจ้งสว่างอศจ.ร.๖การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
ร.ต. สุรเชษฐ์ เงินสองสีอศจ.กรม ทพ.๔๓การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
ร.ต. วิชิต อดกลั้นอศจ.จทบ.พ.ย.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
ร.ต. อรัญ กุลโฮงอศจ.ร.๑๗การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๐ร.ต. วชิร ฮามพิทักษ์อศจ.กรม ทพ.๔๑การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๑ร.ต. สรัณทัมม์ โพธิ์ชารีอศจ.จทบ.อ.ด.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๒ร.ต. ปิยพงษ์ คำกันหาอศจ.จทบ.ช.ร.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๓ร.ต. โกสินทร์ ดวงศรีอศจ.ร.๑๙การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๔ร.ต. วิศิษย์ศักดิ์ ภูกิ่งเพชรอศจ.ปตอ.๑การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๕ร.ต. วิชัย เมืองนกอศจ.ยศ.ทบ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๖ร.ต. สมพงษ์ แก้วใจอศจ.ยศ.ทบ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๗ร.ต. ไพศาล เวียนเป๊ะอศจ.ร.๒ รอ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๘ร.ต. องอาจ ทองหยิบกลางอศจ.ร.๔การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๙ร.ต. ภักดี ขันทะวัตอศจ.ร.๕การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๒๐ร.ต. ถิรพล ศรีจันทร์อศจ.ร.๗การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๒๑ร.ต. ศุภกร จันทราวุฒิกรอศจ.ร.๙การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๒๒ร.ต. ชุติพนธ์ ชาติดรอศจ.ร.๒๑ รอ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๒๓ร.ต. สุวัสดิภัทร ทำทวีอศจ.ร.๒๓การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๒๔ร.ต. ศักดิ์ชัย โชติพันธ์อศจ.ร.๒๕การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๒๕ร.ต. พรชัย แสงอุ่นอศจ.ม.๓การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่