ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
รายละเอียดการศึกษาของ ร.ต. วิศิษย์ศักดิ์ ภูกิ่งเพชร