ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
รายละเอียดการศึกษาของ พ.อ. สุทัศน์ ไวยปิติ
อศจ. ชั้นต้น รุ่น ๔