ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
รายละเอียดการศึกษาของ พ.อ. เสน่ห์ เขียวมณี
อศจ. ชั้นต้น รุ่น ๔