ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
รายละเอียดการศึกษาของ ร.ท. วิจารณ์ สวัสดี
อศจ. ชั้นต้น รุ่น ๔