ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตร รุ่น คะแนนเฉลี่ย ลำดับที่สอบได้ รายละเอียด
๒๒๖ร.ต. เชิดพงษ์ เรืองดิษฐ์อศจ.ร.15อศจ. ชั้นต้น๑๒๓.๔๑๘๑๐ ดูรายละเอียด
๒๒๗ร.ต. สมนึก แดงเรืองรัมย์อศจ.ยศ.ทบ.อศจ. ชั้นต้น๑๒๓.๖๒๙ ดูรายละเอียด
๒๒๘ร.ต. กวีพล ศรีหะมงคลอศจ.ร.151อศจ. ชั้นต้น๑๒๓.๕๙๐ ดูรายละเอียด
๒๒๙ร.ต. เหรียญชัย พาวังอศจ.ร.112อศจ. ชั้นต้น๑๒๒.๘๘๓๑๙ ดูรายละเอียด
๒๓๐ร.ต. สุริยะ บุญเสริมผช.อศจ.มทบ.๑๖อศจ. ชั้นต้น๑๒๓.๐๗๐๑๗ ดูรายละเอียด
๒๓๑ร.อ. อ่อนตา อ่อนวิจารย์อศจ.ม.๖อศจ. ชั้นสูง๑๐๓.๗๗๔ ดูรายละเอียด
๒๓๒ร.อ. คนอง คำปิวอศจ.ม.๕ รอ.อศจ. ชั้นสูง๑๐๓.๕๗๓๑๐ ดูรายละเอียด
๒๓๓ร.อ. สุพจน์ จิตโชติอศจ.กรม ทพ.12อศจ. ชั้นสูง๑๐๓.๕๒๐๑๔ ดูรายละเอียด
๒๓๔ร.อ. กิตติ คันดุไลอศจ.กรม ทพ.26อศจ. ชั้นสูง๑๐๓.๗๘๖ ดูรายละเอียด
๒๓๕ร.อ. ณพลเดช แหวนเงินอศจ.ร.21 รอ.อศจ. ชั้นสูง๑๐๓.๒๒๒๒๐ ดูรายละเอียด
๒๓๖ร.อ. สิทธิพันธ์ สุ่มมาตย์อศจ.กรม ทพ.35อศจ. ชั้นสูง๑๐๓.๕๕๖๑๑ ดูรายละเอียด
๒๓๗ร.อ. ทองสุข ใจดีอศจ.ร.๑๕๒อศจ. ชั้นสูง๑๐๓.๒๙๔๑๘ ดูรายละเอียด
๒๓๘ร.ท. โชคชัย คนไวอศจ.กรม ทพ.๒๓อศจ. ชั้นสูง๑๐๓.๖๙๘ ดูรายละเอียด
๒๓๙ร.ท. ภัทรกฤติ รอดนิยมอศจ.ร.5อศจ. ชั้นสูง๑๐๓.๕๐๐๑๕ ดูรายละเอียด
๒๔๐ร.ท. ถนอมชัย สุทธิแสนอศจ.กรม ทพ.49อศจ. ชั้นสูง๑๐๓.๗๘๒ ดูรายละเอียด
๒๔๑ร.ท. ธีระพงษ์ ชานันโทอศจ.ปตอ.1อศจ. ชั้นสูง๑๐๓.๗๑๐ ดูรายละเอียด
๒๔๒ร.ท. พิชิต ดัชถุยาวัตรอศจ.ร.9อศจ. ชั้นสูง๑๐๓.๙๑๕ ดูรายละเอียด
๒๔๓ร.ท. สุธีรชาติ ศรีโรจนานุรักษ์อศจ.ยศ.ทบ.อศจ. ชั้นสูง๑๐๓.๗๕๘ ดูรายละเอียด
๒๔๔ร.ท. เดช พงศาสกุลรรก.อศจ.กส.ทบ.อศจ. ชั้นสูง๑๐๓.๖๔๑ ดูรายละเอียด
๒๔๕ร.ท. ปิยะพงษ์ สูหาอศจ.ร.23อศจ. ชั้นสูง๑๐๓.๙๗๖ ดูรายละเอียด
๒๔๖ร.ท. สุธีร์วรินทร์ อินธิแสงอศจ.กรม ทพ.14อศจ. ชั้นสูง๑๐๓.๗๘๒ ดูรายละเอียด
๒๔๗ร.ท. มัตถกา เจริญธงชาติอศจ.ร.๒๙อศจ. ชั้นสูง๑๐๓.๕๕๒๑๒ ดูรายละเอียด
๒๔๘ร.ท. พงศพล อุ่นแก้วอศจ.ร.13อศจ. ชั้นสูง๑๐๓.๒๖๖๑๙ ดูรายละเอียด
๒๔๙ร.ท. วิจิตร หิรัญวันอศจ.ม.๓อศจ. ชั้นสูง๑๐๓.๓๙๙๑๖ ดูรายละเอียด
๒๕๐ร.ท. สุวรรณ แสงแก้วอศจ.ร.๑๙อศจ. ชั้นสูง๑๐๓.๓๗๑๑๗ ดูรายละเอียด