ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตร รุ่น คะแนนเฉลี่ย ลำดับที่สอบได้ รายละเอียด
๒๕๑ร.ท. ปิยะณัฏฐ์ แสนพันธ์อศจ.ส.๑อศจ. ชั้นสูง๑๐๓.๓๗๑๑๗ ดูรายละเอียด
๒๕๒ร.ท. วินัย อรรคฮาดอศจ.ร.๑๗อศจ. ชั้นสูง๑๐๓.๕๓๒๑๓ ดูรายละเอียด
๒๕๓ร.ท. ณัฐวุฒิ จาเพียราชอศจ.ร.25อศจ. ชั้นสูง๑๐๓.๓๗๑๑๗ ดูรายละเอียด