ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตร รุ่น คะแนนเฉลี่ย ลำดับที่สอบได้ รายละเอียด
๒๖ร.ต. อรุณ สุภะโกศลอศจ.จทบ.ร.บ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๕๐๐ ดูรายละเอียด
๒๗ร.ต. สุขสันติ วงษ์ศิริอศจ.จทบ.ล.ย.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๔๓๓๑๑ ดูรายละเอียด
๒๘ร.ต. ขวัญชัย โคตรชุมอศจ.จทบ.ส.ร.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๔๓๓๑๑ ดูรายละเอียด
๒๙ร.ต. สุพัฒนา จารัตน์อศจ.ร.๑๕๒การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๕๓๓ ดูรายละเอียด
๓๐ร.ต. ชนาธิศ ซาเสนอศจ.กรม ทพ.๔๔การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๓๓๓๑๔ ดูรายละเอียด
๓๑ร.ต. ไพรสันต์ สุวรรณไตรอศจ.กรม ทพ.๔๖การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๔๐๐๑๒ ดูรายละเอียด
๓๒ร.ต. ธีติ์ สุขยิ่งอศจ.กรม ทพ.๔๗การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๔๓๓๑๑ ดูรายละเอียด
๓๓ร.ต. ชวรินทร์ ชายพรมอศจ.มทบ.๔๑การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๔๓๓๑๑ ดูรายละเอียด
๓๔ร.ต. วิชัย สิทธิผลผช.น.การศาสนาฯ พล.ร.๑๕การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๔๖๗๑๐ ดูรายละเอียด
๓๕ร.ต. สุดใจ วงละครอศจ.ยศ.ทบ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๗๐๐ ดูรายละเอียด
๓๖ร.ต. สุชาติ สมมาตรอศจ.มทบ.42การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๓๓ ดูรายละเอียด
๓๗ร.ต. นนทิวัฒน์ อรนนท์อศจ.มทบ.15การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๔๖๗ ดูรายละเอียด
๓๘ร.ต. เสถียร อินธิมาศอศจ.ม.2การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๗๓๓ ดูรายละเอียด
๓๙ร.ต. บัญชา วิโรจน์สกุลอศจ.จทบ.ส.บ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๓๓ ดูรายละเอียด
๔๐ร.ต. เฉลิมรัตน์ ชัยภาอศจ.ม.4 รอ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๒๖๗๑๐ ดูรายละเอียด
๔๑ร.ต. ปณัฐชัย โป๊ะไธสงอศจ.ม.6การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๐๐ ดูรายละเอียด
๔๒ร.ต. วีรเสน พรมปานอศจ.ม.5 รอ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๑๖๗๑๑ ดูรายละเอียด
๔๓ร.ต. อภิศักดิ์ รินไธสงอศจ.จทบ.พ.ช.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๖๗ ดูรายละเอียด
๔๔ร.ต. ภูริภัค ดำบุญมาอศจ.ร.13การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๔๓๓ ดูรายละเอียด
๔๕ร.ต. อนาวิล อร่ามอศจ.จทบ.บ.ร.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๔๓๓ ดูรายละเอียด
๔๖ร.ต. จิระพงศ์ พลวิเศษอศจ.จทบ.ส.ฎ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๘๐๐ ดูรายละเอียด
๔๗ร.ต. รัตนพล ก้านเพชรอศจ.ศร.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๓๓๓ ดูรายละเอียด
๔๘ร.ต. ปัญญา เลิศประเสริฐอศจ.ร.3การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๕๖๗ ดูรายละเอียด
๔๙ร.ต. ณรงค์ เสน่หาอศจ.จทบ.ท.ส.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๖๗ ดูรายละเอียด
๕๐ร.ต. โกมินทร์ ธรรมชาติอศจ.ศบบ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๕๓๓ ดูรายละเอียด