ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตร รุ่น คะแนนเฉลี่ย ลำดับที่สอบได้ รายละเอียด
๕๑ร.ต. อริญชัยธัช เสนารัตน์บำรุงอศจ.กรม ทพ.32การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๕๖๗ ดูรายละเอียด
๕๒ร.ต. สรัชญ์นนท์ บุณยวิริยานนท์อศจ.จทบ.พ.ล.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๑๗ ดูรายละเอียด
๕๓ร.ต. พิเชษฐ์ เรืองแสงอศจ.จทบ.น.น.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๐๐ ดูรายละเอียด
๕๔ร.ต. พรชัย หะพินรัมย์อศจ.มทบ.13การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๕๖๗ ดูรายละเอียด
๕๕ร.ต. วีรพนธ์ บุตรนามอศจ.จทบ.น.พ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๕๘๓ ดูรายละเอียด
๕๖ร.ต. ทรงเกียรติ โคตรตาแสงน.กศน.พล.ร.15การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๐๐ ดูรายละเอียด
๕๗ร.ต. สุทัศ ปุลาสะเกอศจ.กรม ทพ.11การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๕๐ ดูรายละเอียด
๕๘ร.ต. อรรถสิทธิ์ กัณหานุอศจ.กรม ทพ.48การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๐๐ ดูรายละเอียด
๕๙ร.ต. ธีร์ชยุตม์ ประดาษอศจ.กรม ทพ.11การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๓๕๐๑๐ ดูรายละเอียด
๖๐ร.ต. ชาญชัย เดือยพิมพ์อศจ.ร.12 รอ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๕๘๓ ดูรายละเอียด
๖๑ร.ต. รักษ์ อาสาอศจ.ร.15การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๗๓๓ ดูรายละเอียด
๖๒ร.ต. สุพิศ มังคะรัตน์อศจ.จทบ.ส.น.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๗๑๗ ดูรายละเอียด
๖๓ร.ต. สมอาจ อิ่มเอมอศจ.จทบ.ป.น.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๕๘๓ ดูรายละเอียด
๖๔ร.ต. จักรธรรม ไผ่เฟื้อยอศจ.กรม ทพ.33การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๔๓๓ ดูรายละเอียด
๖๕ร.ต. ธนากร สารการอศจ.กรม ทพ.49การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๖๗ ดูรายละเอียด
๖๖ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ ศรีโชครรก.อศจ.นทพ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๓๓ ดูรายละเอียด
๖๗นาย นิรุต ใจบุญอศจ.สปท.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๔๕๐ ดูรายละเอียด
๖๘พ.ต.ท. สมมิตร ลิตตาสว.ฝอ.ตส.2การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๐๕๐๑๔ ดูรายละเอียด
๖๙ร.ต.ต. อำนาจ นิ่มฟักรอง สว.ฝอ.ตส.2การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๒๖๗๑๒ ดูรายละเอียด
๗๐ร.ต.ต. วรเทพ รุ่งสว่างรอง สว.ฝตพ.สต.1การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๒๘๓๑๑ ดูรายละเอียด
๗๑ร.ต.ต. สุรพล จ่าสูงเนินรอง สว.ฝอ.ตส.3การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๑๐๐๑๓ ดูรายละเอียด
๗๒ร.ต. คนอง คำปิวรรก.อศจ.ยศ.ทบ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๖๗ ดูรายละเอียด
๗๓ร.ต. ถนอมชัย สุทธิแสนอศจ.ร.14การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๓๓ ดูรายละเอียด
๗๔ร.ต. สิทธิพันธ์ สุ่มมาตย์อศจ.กรม ทพ.35การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๐๐ ดูรายละเอียด
๗๕ร.ต. สุพจน์ จิตโชติอศจ.กรม ทพ.12การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๕๖๗ ดูรายละเอียด