ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตร รุ่น คะแนนเฉลี่ย ลำดับที่สอบได้ รายละเอียด
๗๖ร.ต. พรสวรรค์ จันโปรดรรก.อศจ.ศป.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๕๖๗ ดูรายละเอียด
๗๗ร.ต. โชคชัย คนไวอศจ.กรม ทพ.๒๓การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๕๓๓ ดูรายละเอียด
๗๘ร.ต. ณพลเดช แหวนเงินอศจ.จทบ.พ.ช.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๔๕๐ ดูรายละเอียด
๗๙ร.ต. จักรพงษ์ รอดนิยมอศจ.ร.5การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๔๓๓ ดูรายละเอียด
๘๐ร.ต. ธีระพงษ์ ชานันโทรรก.อศจ.รร.กสร.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๓๕๐ ดูรายละเอียด
๘๑ร.ต. กิตติ คันดุไลอศจ.มทบ.15การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๓๐๐ ดูรายละเอียด
๘๒ร.อ. ทองสุข ใจดีอศจ.ยศ.ทบ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๐๘๓๑๐ ดูรายละเอียด
๘๓ร.ต. เดช พงศาสกุลรรก.อศจ.กส.ทบ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๗๐๐ ดูรายละเอียด
๘๔ร.ต. พิชิต ดัชถุยาวัตรผช.อศจ.มทบ.๑๗การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๖๗ ดูรายละเอียด
๘๕ร.ต. ปิยะพงษ์ สูหาอศจ.ร.9การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๖๗ ดูรายละเอียด
๘๖ร.ต. อำนาจ จอกนาคอศจ.กรม ทพ.13การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๖๗ ดูรายละเอียด
๘๗ร.ต. สุธีร์วรินทร์ อินธิแสงอศจ.กรม ทพ.14การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๖๗ ดูรายละเอียด
๘๘ร.ต. มัตถกา เจริญธงชาติอศจ.ร.29การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๕๐ ดูรายละเอียด
๘๙ร.ต. สุธีรชาติ ศรีโรจนานุรักษ์รรก.อศจ.ยศ.ทบ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๐๐ ดูรายละเอียด
๙๐ร.ต. พงศพล อุ่นแก้วผช.อศจ.มทบ.๔๓การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๕๖๗ ดูรายละเอียด
๙๑ร.ต. ทินกฤต ดาวสาวะอศจ.ร.4การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๗๘๓ ดูรายละเอียด
๙๒ร.ต. ชัยณรงค์ สุวรรณเพ็ชร์อศจ.ร.16การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๘๖๗ ดูรายละเอียด
๙๓ร.ต. ยุทธการ สุดสุขอศจ.ม.4 รอ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๙๕๐ ดูรายละเอียด
๙๔ร.ต. วรกร เจริญธงชาติอศจ.ม.1 รอ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๗๐๐ ดูรายละเอียด
๙๕ร.ต. วินัย อรรคฮาดอศจ.ร.๑๗การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๙๑๗ ดูรายละเอียด
๙๖ร.ต. ณัฐวุฒิ จาเพียราชอศจ.ร.25การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๘๓๓ ดูรายละเอียด
๙๗ร.ต. ปิยะณัฏฐ์ แสนพันธ์อศจ.ส.๑การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๘๓๓ ดูรายละเอียด
๙๘ร.ต. พงษ์พิพัฒน์ สังข์ทิมอศจ.กรม ทพ.21การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๙๐๐ ดูรายละเอียด
๙๙ร.ต. สุวัฒน์ เลิศบวรรรก.อศจ.มทบ.43การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๙๐๐ ดูรายละเอียด
๑๐๐ร.ต. สาคร นามสุขีอศจ.กรม ทพ.36การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๘๓๓ ดูรายละเอียด