ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตร รุ่น คะแนนเฉลี่ย ลำดับที่สอบได้ รายละเอียด
๑๐๑ร.ต. อโศก เย็นธรามาสอศจ.กรม ทพ.31การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๙๖๗ ดูรายละเอียด
๑๐๒ร.ต. ธีรวัชร์ ภักดีผช.อศจ.มทบ.46การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๘๘๓ ดูรายละเอียด
๑๐๓ร.ต. นิพล จำปาสดอศจ.ร.14การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๑๓๓ ดูรายละเอียด
๑๐๔ร.ต. วุฒิชัย ใจเอื้อผช.อศจ.มทบ.27การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๑๐๐ ดูรายละเอียด
๑๐๕ร.ต. เด่นนคร ไชยธงรัตน์อศจ.ร.153การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๒.๖๖๗๑๓ ดูรายละเอียด
๑๐๖ร.ต. ปรีชา เอียงสวาทอศจ.ร.2 รอ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๓๑๗ ดูรายละเอียด
๑๐๗ร.ต. ประสบการณ์ จันทร์โพธิ์ผช.อศจ.มทบ.11การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๐๓๓ ดูรายละเอียด
๑๐๘ร.ต. พงษ์ศักดิ์ คมแก้วผช.อศจ.มทบ.13การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๐๕๐ ดูรายละเอียด
๑๐๙ร.ต. ธีรวุฒิ หอมสนิทรรก.อศจ.มทบ.45การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๑๕๐ ดูรายละเอียด
๑๑๐ร.ต. สมพงษ์ แก้วประยูรผช.น.การศาสนาฯ พล.ร.15การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๐๕๐ ดูรายละเอียด
๑๑๑ร.ต. ปัญญา ดีเลิศอศจ.ร.11 รอ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๒.๙๓๓๑๑ ดูรายละเอียด
๑๑๒ร.ต. วีระพงษ์ สิงห์ครุธผช.อศจ.มทบ.23การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๓๕๐ ดูรายละเอียด
๑๑๓ร.ต. บังอร สามารถอศจ.ร.8การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๒.๘๖๗๑๒ ดูรายละเอียด
๑๑๔ร.ต. สมนึก แดงเรืองรัมย์ผช.อศจ.มทบ.12การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๒.๙๕๐๑๐ ดูรายละเอียด
๑๑๕ร.ต. บวรศักดิ์ บวรรังษีผช.อศจ.มทบ.14การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๒๓๓ ดูรายละเอียด
๑๑๖ร.ต. กวีพล ศรีหะมงคลอศจ.ร.151การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๑๐๐ ดูรายละเอียด
๑๑๗ร.ต. ประยงค์ อาญาเมืองอศจ.ป.9การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๕๕๐ ดูรายละเอียด
๑๑๘ร.ต. เชิดพงษ์ เรืองดิษฐ์อศจ.ร.15การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๐๕๐ ดูรายละเอียด
๑๑๙ร.ต. ไกรวุฒิ พูลเกษมผช.อศจ.มทบ.18การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๔๕๐ ดูรายละเอียด
๑๒๐ร.ต. ธนทรัพย์ หลอดโคผช.อศจ.มทบ.21การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๓๘๓ ดูรายละเอียด
๑๒๑ร.ต. เหรียญชัย พาวังอศจ.ร.112การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๒.๘๕๐๑๐ ดูรายละเอียด
๑๒๒ร.ต. ไพฑูรย์ เกตุแก้วอศจ.ร.111การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๑๑๗ ดูรายละเอียด
๑๒๓ร.ต. ประยงค์ เมืองขวารรก.อศจ.มทบ.17การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๔๖๗ ดูรายละเอียด
๑๒๔ร.ต. สุบิน ผุยผงผช.อศจ.กชการปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๔๐๐ ดูรายละเอียด
๑๒๕ร.ต. สุริยะ บุญเสริมผช.อศจ.มทบ.16การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๓๑๗ ดูรายละเอียด