ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตร รุ่น คะแนนเฉลี่ย ลำดับที่สอบได้ รายละเอียด
๑๒๖ร.ต. สนธยา รินชารีรรก.อศจ.มทบ.35การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๓๕๐ ดูรายละเอียด
๑๒๗ร.ต. สุริยา ยมนาผช.อศจ.มทบ.๑๗การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๓๘๓ ดูรายละเอียด
๑๒๘ร.ต. สุปัญญา ตะวังทันผช.อศจ.มทบ.15การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๔๑๗ ดูรายละเอียด
๑๒๙ร.ต. จักรกฤษ มาฎารักษ์หน.ศว.พัน พัฒนา.4การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๔๘๓ ดูรายละเอียด
๑๓๐ร.ต. วรเมธ นวลรักษาผช.อศจ.มทบ.๑๙การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๑๐๓.๔๕๔ ดูรายละเอียด
๑๓๑ร.ต. สุริยา ยมนาผช.อศจ.มทบ.๑๗การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๑๐๓.๓๔๐ ดูรายละเอียด
๑๓๒ร.ต. สุปัญญา ตะวังทันผช.อศจ.มทบ.๑๕การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๑๐๓.๓๘๖ ดูรายละเอียด
๑๓๓ร.ต. พันนา โพธิ์เกตุอศจ.กรม ทพ.๑๑การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๑๐๓.๔๐๙ ดูรายละเอียด
๑๓๔ร.ต. ชนะชัย สีล้าอศจ. กรม ทพ.45การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๑๐๓.๓๔๐ ดูรายละเอียด
๑๓๕ร.ต. รัตติกร โตรุ่งอศจ.กรม ทพ.๔๑การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๑๐๓.๓๔๘ ดูรายละเอียด
๑๓๖ร.ต. สุรเชษฐ์ ทิพย์คูนอกอศจ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๑๐๓.๒๒๗ ดูรายละเอียด
๑๓๗ร.ต. สัตยา สุขาวงษ์ผช.อศจ.มทบ.32การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๑๐๓.๓๑๘ ดูรายละเอียด
๑๓๘ร.ต. ชัยกฤต นิยมผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์ มทบ.42การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๑๐๓.๓๖๓ ดูรายละเอียด
๑๓๙ร.อ. นเรศร์ จิตรักษ์อศจ.ร.7อศจ. ชั้นต้น๙๒.๙๑๐ ดูรายละเอียด
๑๔๐ร.ต. สายชล กำใจบุญอศจ.จทบ.น.น.อศจ. ชั้นต้น๙๑.๔๘๐ ดูรายละเอียด
๑๔๑ร.ต. นิคม พิมพิค่ออศจ.จทบ.ต.ก.อศจ. ชั้นต้น๙๑.๑๒๐ ดูรายละเอียด
๑๔๒ร.ท. สุทัศน์ ไวยปิติอศจ.ร.25อศจ. ชั้นต้น๙๐.๑๙๐ ดูรายละเอียด
๑๔๓ร.ต. สัมรวย ทองแสงอศจ.จทบ.ท.ส.อศจ. ชั้นต้น๘๙.๗๖๐ ดูรายละเอียด
๑๔๔ร.ท. สัมพันธ์ มโนน้อมอศจ.ร.9อศจ. ชั้นต้น๘๘.๖๐๐ ดูรายละเอียด
๑๔๕ร.ท. เสน่ห์ เขียวมณีอศจ.ร.1 รอ.อศจ. ชั้นต้น๘๘.๔๙๐ ดูรายละเอียด
๑๔๖ร.อ. วิสิทธิ์ วิลัยวงศ์อศจ.ป.1 รอ.อศจ. ชั้นต้น๘๘.๑๗๐ ดูรายละเอียด
๑๔๗ร.ต. วานิช ฉอสันเทียะอศจ.จทบ.พ.ย.อศจ. ชั้นต้น๘๗.๕๕๐ ดูรายละเอียด
๑๔๘ร.อ. สมพงษ์ ถิ่นทวีอศจ.ร.31 รอ.อศจ. ชั้นต้น๘๗.๕๐๐๑๐ ดูรายละเอียด
๑๔๙ร.ท. วิจารณ์ สวัสดีอศจ.ร.2 รอ.อศจ. ชั้นต้น๘๗.๐๙๐๑๑ ดูรายละเอียด
๑๕๐ร.ท. รณชัย ไวศรีแสงอศจ.ป.3อศจ. ชั้นต้น๘๖.๕๕๐๑๒ ดูรายละเอียด