ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตร รุ่น คะแนนเฉลี่ย ลำดับที่สอบได้ รายละเอียด
๑๕๑ร.ท. สุวิทย์ พูนเพ็ชรอศจ.ป.6อศจ. ชั้นต้น๘๖.๔๙๐๑๓ ดูรายละเอียด
๑๕๒ร.ท. ฐานิสร์ กลมงามอศจ.ร.4อศจ. ชั้นต้น๘๕.๗๐๐๑๔ ดูรายละเอียด
๑๕๓ร.อ. นิพนธ์ ยางงามอศจ.ศสพ.อศจ. ชั้นต้น๘๕.๖๕๐๑๕ ดูรายละเอียด
๑๕๔ร.ท. ไสว นามนนท์อศจ.ร.23อศจ. ชั้นต้น๘๕.๕๙๐๑๖ ดูรายละเอียด
๑๕๕ร.ต. ทองสุข มีแหวนอศจ.จทบ.บ.ร.อศจ. ชั้นต้น๘๔.๙๘๐๑๗ ดูรายละเอียด
๑๕๖ร.ท. เจริญ วงศ์จำปาอศจ.ร.17อศจ. ชั้นต้น๘๔.๙๑๐๑๘ ดูรายละเอียด
๑๕๗ร.ท. ทองแดง กันเมล์อศจ.จทบ.ร.อ.อศจ. ชั้นต้น๘๔.๖๙๐๑๙ ดูรายละเอียด
๑๕๘ร.อ. ปักกฤฤษณ์ ปั้นจั่นอศจ.จทบ.พ.ช.อศจ. ชั้นต้น๘๔.๒๓๐๒๐ ดูรายละเอียด
๑๕๙ร.ท. วิรัช ธัญญากรอศจ.จทบ.ช.พ.อศจ. ชั้นต้น๘๔.๐๔๐๒๑ ดูรายละเอียด
๑๖๐ร.ต. ทองเยื้อน ฆ้องรัตนาอศจ.จทบ.พ.ล.อศจ. ชั้นต้น๘๓.๙๒๐๒๒ ดูรายละเอียด
๑๖๑ร.อ. ไพโรจน์ ศรีโทอศจ.กร.ทบ.อศจ. ชั้นต้น๘๓.๘๔๐๒๓ ดูรายละเอียด
๑๖๒ร.ท. เกรียงไกร เทพนิมิตรอศจ.ร.2 รอ.อศจ. ชั้นต้น๘๓.๗๗๐๒๔ ดูรายละเอียด
๑๖๓ร.ต. สุเวช ทวีศักดิ์อศจ.จทบ.ล.ย.อศจ. ชั้นต้น๘๓.๖๒๐๒๕ ดูรายละเอียด
๑๖๔ร.อ. เฉลิม ยิ้มสมบูรณ์อศจ.ม.6อศจ. ชั้นต้น๘๓.๕๔๐๒๖ ดูรายละเอียด
๑๖๕ร.อ. สุรินทร์ อ้วนศรีอศจ.ม.1 รอ.อศจ. ชั้นต้น๘๓.๕๐๐๒๗ ดูรายละเอียด
๑๖๖ร.ต. อุทัย ศรีปราสาทอศจ.จทบ.ส.ฎ.อศจ. ชั้นต้น๘๓.๑๔๐๒๘ ดูรายละเอียด
๑๖๗ร.อ. จวน วรรณจันทร์อศจ.กส.ทบ.อศจ. ชั้นต้น๘๑.๕๙๐๒๙ ดูรายละเอียด
๑๖๘ร.ต. เชล เลิศไตรกุลอศจ.จทบ.ก.จ.อศจ. ชั้นต้น๗๘.๘๓๐๓๐ ดูรายละเอียด
๑๖๙ร.ต. ธีรภัทร เมฆขุนทดอศจ.ป.3อศจ. ชั้นต้น๙๓.๐๐๐ ดูรายละเอียด
๑๗๐ร.ต. ประสม สินทองอศจ.ร.8อศจ. ชั้นต้น๙๒.๙๐๐ ดูรายละเอียด
๑๗๑ร.อ. อนุศิษฎ์ คงสินอศจ.จทบ.น.น.อศจ. ชั้นต้น๙๒.๘๐๐ ดูรายละเอียด
๑๗๒ร.ต. อุทัย เจริญชัยอศจ.จทบ.ช.พ.อศจ. ชั้นต้น๙๒.๗๐๐ ดูรายละเอียด
๑๗๓ร.ท. จำนงค์ ภูบุญปลูกอศจ.จทบ.ส.น.อศจ. ชั้นต้น๙๒.๔๐๐ ดูรายละเอียด
๑๗๔ร.ท. ญาณกร ธิติบุณยกรอศจ.ป.2 รอ.อศจ. ชั้นต้น๙๑.๘๐๐ ดูรายละเอียด
๑๗๕ร.อ. ประยูร โทนสูงเนินอศจ.ร.7อศจ. ชั้นต้น๙๑.๖๐๐ ดูรายละเอียด

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'mbstring' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: