ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตร รุ่น คะแนนเฉลี่ย ลำดับที่สอบได้ รายละเอียด
๑๗๖ร.ท. บุญเรือง จันทรวิมลอศจ.ร.3อศจ. ชั้นต้น๙๑.๓๐๐ ดูรายละเอียด
๑๗๗ร.ท. ปกครอง ประจักษ์จิตรอศจ.จทบ.ส.ก.อศจ. ชั้นต้น๙๑.๑๐๐ ดูรายละเอียด
๑๗๘ร.ท. จงกล วงศ์ชุมภูอศจ.ร.2 รอ.อศจ. ชั้นต้น๙๐.๕๐๐๑๐ ดูรายละเอียด
๑๗๙ร.อ. ทองผล สุจจชารีอศจ.ร.21 รอ.อศจ. ชั้นต้น๙๐.๓๐๐๑๑ ดูรายละเอียด
๑๘๐ร.ต. สุขี แก้วยกอศจ.จทบ.ส.ร.อศจ. ชั้นต้น๙๐.๒๐๐๑๒ ดูรายละเอียด
๑๘๑ร.ท. ปฐมพนธ์ จุลกระโทกอศจ.ร.25อศจ. ชั้นต้น๙๐.๑๐๐๑๓ ดูรายละเอียด
๑๘๒ร.ท. สำราญ มณีปรุอศจ.ม.1 รอ.อศจ. ชั้นต้น๘๙.๔๐๐๑๔ ดูรายละเอียด
๑๘๓ร.ต. สมหมาย พรรษาอศจ.ม.5 รอ.อศจ. ชั้นต้น๘๘.๗๐๐๑๕ ดูรายละเอียด
๑๘๔ร.ต. ขวัญชัย ชื่นใจอศจ.กร.ทบ.อศจ. ชั้นต้น๘๘.๗๐๐๑๕ ดูรายละเอียด
๑๘๕ร.ต. แดนชัย แก้วสาอศจ.ร.29อศจ. ชั้นต้น๘๘.๕๐๐๑๖ ดูรายละเอียด
๑๘๖ร.อ. สราวุฒิ อินธิบาลอศจ.จทบ.ก.จ.อศจ. ชั้นต้น๘๘.๒๐๐๑๗ ดูรายละเอียด
๑๘๗ร.ท. หิรัญ เพ็ชรศรีอศจ.ม.6อศจ. ชั้นต้น๘๘.๒๐๐๑๗ ดูรายละเอียด
๑๘๘ร.ท. สุรชัย ละครอศจ.จทบ.น.พ.อศจ. ชั้นต้น๘๗.๑๐๐๑๘ ดูรายละเอียด
๑๘๙นาย สมพงษ์ ศิริรัตน์อศจ.๔ กรมราชทัณฑ์อศจ. ชั้นต้น๘๖.๓๐๐๑๙ ดูรายละเอียด
๑๙๐ร.อ. อ่อนตา อ่อนวิจารย์อศจ.ม.๖อศจ. ชั้นต้น๑๑๓.๒๙๒๑๑ ดูรายละเอียด
๑๙๑ร.ท. พิชิต ดัชถุยาวัตรผช.อศจ.มทบ.17อศจ. ชั้นต้น๑๑๓.๕๓๗ ดูรายละเอียด
๑๙๒ร.ท. พงศพล อุ่นแก้วอศจ.ร.13อศจ. ชั้นต้น๑๑๓.๔๙๑ ดูรายละเอียด
๑๙๓ร.ท. ปิยะพงษ์ สูหาอศจ.ร.23อศจ. ชั้นต้น๑๑๓.๓๗๐ ดูรายละเอียด
๑๙๔ร.ท. อำนาจ จอกนาคอศจ.กรม ทพ.13อศจ. ชั้นต้น๑๑๓.๓๒๙๑๐ ดูรายละเอียด
๑๙๕ร.ท. สุธีรชาติ ศรีโรจนานุรักษ์อศจ.ยศ.ทบ.อศจ. ชั้นต้น๑๑๓.๓๙๘ ดูรายละเอียด
๑๙๖ร.ท. เดช พงศาสกุลรรก.อศจ.กส.ทบ.อศจ. ชั้นต้น๑๑๓.๕๐๙ ดูรายละเอียด
๑๙๗ร.ท. มัตถกา เจริญธงชาติอศจ.ร.29อศจ. ชั้นต้น๑๑๓.๕๓๗ ดูรายละเอียด
๑๙๘ร.ท. สุธีร์วรินทร์ อินธิแสงอศจ.กรม ทพ.14อศจ. ชั้นต้น๑๑๓.๕๓๗ ดูรายละเอียด
๑๙๙ร.ท. ทินกฤต ดาวสาวะอศจ.ร.4อศจ. ชั้นต้น๑๑๓.๔๓๕ ดูรายละเอียด
๒๐๐ร.ท. ชัยณรงค์ สุวรรณเพ็ชร์อศจ.ร.16อศจ. ชั้นต้น๑๑๓.๔๘๑ ดูรายละเอียด