ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตร รุ่น คะแนนเฉลี่ย ลำดับที่สอบได้ รายละเอียด
๒๐๑ร.ท. ยุทธการ สุดสุขอศจ.ม.4 รอ.อศจ. ชั้นต้น๑๑๓.๕๕๖ ดูรายละเอียด
๒๐๒ร.ท. วรกร เจริญธงชาติอศจ.ม.1 รอ.อศจ. ชั้นต้น๑๑๓.๔๙๑ ดูรายละเอียด
๒๐๓ร.ท. วินัย อรรคฮาดอศจ.ร.๑๗อศจ. ชั้นต้น๑๑๓.๕๓๗ ดูรายละเอียด
๒๐๔ร.ท. ณัฐวุฒิ จาเพียราชอศจ.ร.25อศจ. ชั้นต้น๑๑๓.๔๓๕ ดูรายละเอียด
๒๐๕ร.ท. ปิยะณัฏฐ์ แสนพันธ์อศจ.ส.๑อศจ. ชั้นต้น๑๑๓.๔๓๕ ดูรายละเอียด
๒๐๖ร.ท. อนุวัฒน์ สิงห์เรืองอศจ.ม.2อศจ. ชั้นต้น๑๑๓.๔๒๖ ดูรายละเอียด
๒๐๗ร.ท. วชิราวุธ มูลสารอศจ.ร.1 รอ.อศจ. ชั้นต้น๑๑๓.๔๘๑ ดูรายละเอียด
๒๐๘ร.ท. ทองคู่ จันทิกาอศจ.ร.7อศจ. ชั้นต้น๑๑๓.๒๙๒๑๑ ดูรายละเอียด
๒๐๙ร.ท. ปรีชา เอียงสวาทผช.อศจ.มทบ.11อศจ. ชั้นต้น๑๒๓.๔๕๗ ดูรายละเอียด
๒๑๐ร.ท. พงษ์พิพัฒน์ สังข์ทิมอศจ.กรม ทพ.21อศจ. ชั้นต้น๑๒๓.๕๑๖ ดูรายละเอียด
๒๑๑ร.ท. ประสบการณ์ จันทร์โพธิ์ผช.อศจ.มทบ.18อศจ. ชั้นต้น๑๒๒.๘๕๕๒๑ ดูรายละเอียด
๒๑๒ร.ท. สมพงษ์ แก้วประยูรผช.น.ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอศจ. ชั้นต้น๑๒๓.๐๗๔๑๖ ดูรายละเอียด
๒๑๓ร.ท. ธีรวัชร์ ภักดีอศจ.ม.7อศจ. ชั้นต้น๑๒๓.๒๕๐๑๔ ดูรายละเอียด
๒๑๔ร.ท. พงษ์ศักดิ์ คมแก้วผช.อศจ.มทบ.13อศจ. ชั้นต้น๑๒๓.๒๓๐๑๕ ดูรายละเอียด
๒๑๕ร.ท. สุวัฒน์ เลิศบวรอศจ.อศจ. ชั้นต้น๑๒๓.๕๖๖ ดูรายละเอียด
๒๑๖ร.ท. วุฒิชัย ใจเอื้ออศจ.ร.๒ รอ.อศจ. ชั้นต้น๑๒๓.๒๘๙๑๓ ดูรายละเอียด
๒๑๗ร.ท. บังอร สามารถผช.อศจ.มทบ.27อศจ. ชั้นต้น๑๒๒.๙๕๗๑๘ ดูรายละเอียด
๒๑๘ร.ท. สาคร นามสุขีอศจ.กรม ทพ.36อศจ. ชั้นต้น๑๒๓.๔๖๙ ดูรายละเอียด
๒๑๙ร.ท. นิพล จำปาสดอศจ.ร.14อศจ. ชั้นต้น๑๒๓.๓๔๘๑๑ ดูรายละเอียด
๒๒๐ร.ท. ปัญญา ดีเลิศผช.อศจ.มทบ.33อศจ. ชั้นต้น๑๒๓.๖๙๑ ดูรายละเอียด
๒๒๑ร.ท. ธีรวุฒิ หอมสนิทอศจ.ร.6อศจ. ชั้นต้น๑๒๓.๓๔๔๑๒ ดูรายละเอียด
๒๒๒ร.ท. เด่นนคร ไชยธงรัตน์อศจ.ร.153อศจ. ชั้นต้น๑๒๒.๘๗๕๒๐ ดูรายละเอียด
๒๒๓ร.ต. ไกรวุฒิ พูลเกษมผช.อศจ.มทบ.36อศจ. ชั้นต้น๑๒๓.๔๕๓ ดูรายละเอียด
๒๒๔ร.ต. ประยงค์ อาญาเมืองอศจ.ยศ.ทบ.อศจ. ชั้นต้น๑๒๓.๔๓๘ ดูรายละเอียด
๒๒๕ร.ต. บวรศักดิ์ บวรรังษีอศจ.ป.9อศจ. ชั้นต้น๑๒๓.๕๖๖ ดูรายละเอียด