ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตรที่เรียน รุ่น
๒๒๖ร.ต. เชิดพงษ์ เรืองดิษฐ์อศจ.ร.15อศจ. ชั้นต้น๑๒
๒๒๗ร.ต. สมนึก แดงเรืองรัมย์อศจ.ยศ.ทบ.อศจ. ชั้นต้น๑๒
๒๒๘ร.ต. กวีพล ศรีหะมงคลอศจ.ร.151อศจ. ชั้นต้น๑๒
๒๒๙ร.ต. เหรียญชัย พาวังอศจ.ร.112อศจ. ชั้นต้น๑๒
๒๓๐ร.ต. สุริยะ บุญเสริมผช.อศจ.มทบ.๑๖อศจ. ชั้นต้น๑๒
๒๓๑ร.อ. อ่อนตา อ่อนวิจารย์อศจ.ม.๖อศจ. ชั้นสูง๑๐
๒๓๒ร.อ. คนอง คำปิวอศจ.ม.๕ รอ.อศจ. ชั้นสูง๑๐
๒๓๓ร.อ. สุพจน์ จิตโชติอศจ.กรม ทพ.12อศจ. ชั้นสูง๑๐
๒๓๔ร.อ. กิตติ คันดุไลอศจ.กรม ทพ.26อศจ. ชั้นสูง๑๐
๒๓๕ร.อ. ณพลเดช แหวนเงินอศจ.ร.21 รอ.อศจ. ชั้นสูง๑๐
๒๓๖ร.อ. สิทธิพันธ์ สุ่มมาตย์อศจ.กรม ทพ.35อศจ. ชั้นสูง๑๐
๒๓๗ร.อ. ทองสุข ใจดีอศจ.ร.๑๕๒อศจ. ชั้นสูง๑๐
๒๓๘ร.ท. โชคชัย คนไวอศจ.กรม ทพ.๒๓อศจ. ชั้นสูง๑๐
๒๓๙ร.ท. ภัทรกฤติ รอดนิยมอศจ.ร.5อศจ. ชั้นสูง๑๐
๒๔๐ร.ท. ถนอมชัย สุทธิแสนอศจ.กรม ทพ.49อศจ. ชั้นสูง๑๐
๒๔๑ร.ท. ธีระพงษ์ ชานันโทอศจ.ปตอ.1อศจ. ชั้นสูง๑๐
๒๔๒ร.ท. พิชิต ดัชถุยาวัตรอศจ.ร.9อศจ. ชั้นสูง๑๐
๒๔๓ร.ท. สุธีรชาติ ศรีโรจนานุรักษ์อศจ.ยศ.ทบ.อศจ. ชั้นสูง๑๐
๒๔๔ร.ท. เดช พงศาสกุลรรก.อศจ.กส.ทบ.อศจ. ชั้นสูง๑๐
๒๔๕ร.ท. ปิยะพงษ์ สูหาอศจ.ร.23อศจ. ชั้นสูง๑๐
๒๔๖ร.ท. สุธีร์วรินทร์ อินธิแสงอศจ.กรม ทพ.14อศจ. ชั้นสูง๑๐
๒๔๗ร.ท. มัตถกา เจริญธงชาติอศจ.ร.๒๙อศจ. ชั้นสูง๑๐
๒๔๘ร.ท. พงศพล อุ่นแก้วอศจ.ร.13อศจ. ชั้นสูง๑๐
๒๔๙ร.ท. วิจิตร หิรัญวันอศจ.ม.๓อศจ. ชั้นสูง๑๐
๒๕๐ร.ท. สุวรรณ แสงแก้วอศจ.ร.๑๙อศจ. ชั้นสูง๑๐