ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตรที่เรียน รุ่น
๒๖ร.ต. อรุณ สุภะโกศลอศจ.จทบ.ร.บ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๒๗ร.ต. สุขสันติ วงษ์ศิริอศจ.จทบ.ล.ย.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๒๘ร.ต. ขวัญชัย โคตรชุมอศจ.จทบ.ส.ร.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๒๙ร.ต. สุพัฒนา จารัตน์อศจ.ร.๑๕๒การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๓๐ร.ต. ชนาธิศ ซาเสนอศจ.กรม ทพ.๔๔การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๓๑ร.ต. ไพรสันต์ สุวรรณไตรอศจ.กรม ทพ.๔๖การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๓๒ร.ต. ธีติ์ สุขยิ่งอศจ.กรม ทพ.๔๗การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๓๓ร.ต. ชวรินทร์ ชายพรมอศจ.มทบ.๔๑การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๓๔ร.ต. วิชัย สิทธิผลผช.น.การศาสนาฯ พล.ร.๑๕การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๓๕ร.ต. สุดใจ วงละครอศจ.ยศ.ทบ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๓๖ร.ต. สุชาติ สมมาตรอศจ.มทบ.42การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๓๗ร.ต. นนทิวัฒน์ อรนนท์อศจ.มทบ.15การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๓๘ร.ต. เสถียร อินธิมาศอศจ.ม.2การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๓๙ร.ต. บัญชา วิโรจน์สกุลอศจ.จทบ.ส.บ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๔๐ร.ต. เฉลิมรัตน์ ชัยภาอศจ.ม.4 รอ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๔๑ร.ต. ปณัฐชัย โป๊ะไธสงอศจ.ม.6การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๔๒ร.ต. วีรเสน พรมปานอศจ.ม.5 รอ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๔๓ร.ต. อภิศักดิ์ รินไธสงอศจ.จทบ.พ.ช.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๔๔ร.ต. ภูริภัค ดำบุญมาอศจ.ร.13การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๔๕ร.ต. อนาวิล อร่ามอศจ.จทบ.บ.ร.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๔๖ร.ต. จิระพงศ์ พลวิเศษอศจ.จทบ.ส.ฎ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๔๗ร.ต. รัตนพล ก้านเพชรอศจ.ศร.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๔๘ร.ต. ปัญญา เลิศประเสริฐอศจ.ร.3การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๔๙ร.ต. ณรงค์ เสน่หาอศจ.จทบ.ท.ส.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๕๐ร.ต. โกมินทร์ ธรรมชาติอศจ.ศบบ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่