ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตรที่เรียน รุ่น
๗๖ร.ต. พรสวรรค์ จันโปรดรรก.อศจ.ศป.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๗๗ร.ต. โชคชัย คนไวอศจ.กรม ทพ.๒๓การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๗๘ร.ต. ณพลเดช แหวนเงินอศจ.จทบ.พ.ช.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๗๙ร.ต. จักรพงษ์ รอดนิยมอศจ.ร.5การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๘๐ร.ต. ธีระพงษ์ ชานันโทรรก.อศจ.รร.กสร.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๘๑ร.ต. กิตติ คันดุไลอศจ.มทบ.15การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๘๒ร.อ. ทองสุข ใจดีอศจ.ยศ.ทบ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๘๓ร.ต. เดช พงศาสกุลรรก.อศจ.กส.ทบ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๘๔ร.ต. พิชิต ดัชถุยาวัตรผช.อศจ.มทบ.๑๗การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๘๕ร.ต. ปิยะพงษ์ สูหาอศจ.ร.9การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๘๖ร.ต. อำนาจ จอกนาคอศจ.กรม ทพ.13การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๘๗ร.ต. สุธีร์วรินทร์ อินธิแสงอศจ.กรม ทพ.14การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๘๘ร.ต. มัตถกา เจริญธงชาติอศจ.ร.29การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๘๙ร.ต. สุธีรชาติ ศรีโรจนานุรักษ์รรก.อศจ.ยศ.ทบ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๙๐ร.ต. พงศพล อุ่นแก้วผช.อศจ.มทบ.๔๓การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๙๑ร.ต. ทินกฤต ดาวสาวะอศจ.ร.4การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๙๒ร.ต. ชัยณรงค์ สุวรรณเพ็ชร์อศจ.ร.16การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๙๓ร.ต. ยุทธการ สุดสุขอศจ.ม.4 รอ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๙๔ร.ต. วรกร เจริญธงชาติอศจ.ม.1 รอ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๙๕ร.ต. วินัย อรรคฮาดอศจ.ร.๑๗การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๙๖ร.ต. ณัฐวุฒิ จาเพียราชอศจ.ร.25การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๙๗ร.ต. ปิยะณัฏฐ์ แสนพันธ์อศจ.ส.๑การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๙๘ร.ต. พงษ์พิพัฒน์ สังข์ทิมอศจ.กรม ทพ.21การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๙๙ร.ต. สุวัฒน์ เลิศบวรรรก.อศจ.มทบ.43การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๐๐ร.ต. สาคร นามสุขีอศจ.กรม ทพ.36การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่