ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตรที่เรียน รุ่น
๑๐๑ร.ต. อโศก เย็นธรามาสอศจ.กรม ทพ.31การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๐๒ร.ต. ธีรวัชร์ ภักดีผช.อศจ.มทบ.46การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๐๓ร.ต. นิพล จำปาสดอศจ.ร.14การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๐๔ร.ต. วุฒิชัย ใจเอื้อผช.อศจ.มทบ.27การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๐๕ร.ต. เด่นนคร ไชยธงรัตน์อศจ.ร.153การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๐๖ร.ต. ปรีชา เอียงสวาทอศจ.ร.2 รอ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๐๗ร.ต. ประสบการณ์ จันทร์โพธิ์ผช.อศจ.มทบ.11การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๐๘ร.ต. พงษ์ศักดิ์ คมแก้วผช.อศจ.มทบ.13การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๐๙ร.ต. ธีรวุฒิ หอมสนิทรรก.อศจ.มทบ.45การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๑๐ร.ต. สมพงษ์ แก้วประยูรผช.น.การศาสนาฯ พล.ร.15การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๑๑ร.ต. ปัญญา ดีเลิศอศจ.ร.11 รอ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๑๒ร.ต. วีระพงษ์ สิงห์ครุธผช.อศจ.มทบ.23การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๑๓ร.ต. บังอร สามารถอศจ.ร.8การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๑๔ร.ต. สมนึก แดงเรืองรัมย์ผช.อศจ.มทบ.12การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๑๕ร.ต. บวรศักดิ์ บวรรังษีผช.อศจ.มทบ.14การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๑๖ร.ต. กวีพล ศรีหะมงคลอศจ.ร.151การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๑๗ร.ต. ประยงค์ อาญาเมืองอศจ.ป.9การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๑๘ร.ต. เชิดพงษ์ เรืองดิษฐ์อศจ.ร.15การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๑๙ร.ต. ไกรวุฒิ พูลเกษมผช.อศจ.มทบ.18การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๒๐ร.ต. ธนทรัพย์ หลอดโคผช.อศจ.มทบ.21การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๒๑ร.ต. เหรียญชัย พาวังอศจ.ร.112การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๒๒ร.ต. ไพฑูรย์ เกตุแก้วอศจ.ร.111การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๒๓ร.ต. ประยงค์ เมืองขวารรก.อศจ.มทบ.17การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๒๔ร.ต. สุบิน ผุยผงผช.อศจ.กชการปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๒๕ร.ต. สุริยะ บุญเสริมผช.อศจ.มทบ.16การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่