ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตรที่เรียน รุ่น
๑๒๖ร.ต. สนธยา รินชารีรรก.อศจ.มทบ.35การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๒๗ร.ต. สุริยา ยมนาผช.อศจ.มทบ.๑๗การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๒๘ร.ต. สุปัญญา ตะวังทันผช.อศจ.มทบ.15การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๒๙ร.ต. จักรกฤษ มาฎารักษ์หน.ศว.พัน พัฒนา.4การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๑๓๐ร.ต. วรเมธ นวลรักษาผช.อศจ.มทบ.๑๙การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๑๐
๑๓๑ร.ต. สุริยา ยมนาผช.อศจ.มทบ.๑๗การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๑๐
๑๓๒ร.ต. สุปัญญา ตะวังทันผช.อศจ.มทบ.๑๕การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๑๐
๑๓๓ร.ต. พันนา โพธิ์เกตุอศจ.กรม ทพ.๑๑การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๑๐
๑๓๔ร.ต. ชนะชัย สีล้าอศจ. กรม ทพ.45การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๑๐
๑๓๕ร.ต. รัตติกร โตรุ่งอศจ.กรม ทพ.๔๑การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๑๐
๑๓๖ร.ต. สุรเชษฐ์ ทิพย์คูนอกอศจ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๑๐
๑๓๗ร.ต. สัตยา สุขาวงษ์ผช.อศจ.มทบ.32การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๑๐
๑๓๘ร.ต. ชัยกฤต นิยมผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์ มทบ.42การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๑๐
๑๓๙ร.อ. นเรศร์ จิตรักษ์อศจ.ร.7อศจ. ชั้นต้น
๑๔๐ร.ต. สายชล กำใจบุญอศจ.จทบ.น.น.อศจ. ชั้นต้น
๑๔๑ร.ต. นิคม พิมพิค่ออศจ.จทบ.ต.ก.อศจ. ชั้นต้น
๑๔๒ร.ท. สุทัศน์ ไวยปิติอศจ.ร.25อศจ. ชั้นต้น
๑๔๓ร.ต. สัมรวย ทองแสงอศจ.จทบ.ท.ส.อศจ. ชั้นต้น
๑๔๔ร.ท. สัมพันธ์ มโนน้อมอศจ.ร.9อศจ. ชั้นต้น
๑๔๕ร.ท. เสน่ห์ เขียวมณีอศจ.ร.1 รอ.อศจ. ชั้นต้น
๑๔๖ร.อ. วิสิทธิ์ วิลัยวงศ์อศจ.ป.1 รอ.อศจ. ชั้นต้น
๑๔๗ร.ต. วานิช ฉอสันเทียะอศจ.จทบ.พ.ย.อศจ. ชั้นต้น
๑๔๘ร.อ. สมพงษ์ ถิ่นทวีอศจ.ร.31 รอ.อศจ. ชั้นต้น
๑๔๙ร.ท. วิจารณ์ สวัสดีอศจ.ร.2 รอ.อศจ. ชั้นต้น
๑๕๐ร.ท. รณชัย ไวศรีแสงอศจ.ป.3อศจ. ชั้นต้น