ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตรที่เรียน รุ่น
๑๕๑ร.ท. สุวิทย์ พูนเพ็ชรอศจ.ป.6อศจ. ชั้นต้น
๑๕๒ร.ท. ฐานิสร์ กลมงามอศจ.ร.4อศจ. ชั้นต้น
๑๕๓ร.อ. นิพนธ์ ยางงามอศจ.ศสพ.อศจ. ชั้นต้น
๑๕๔ร.ท. ไสว นามนนท์อศจ.ร.23อศจ. ชั้นต้น
๑๕๕ร.ต. ทองสุข มีแหวนอศจ.จทบ.บ.ร.อศจ. ชั้นต้น
๑๕๖ร.ท. เจริญ วงศ์จำปาอศจ.ร.17อศจ. ชั้นต้น
๑๕๗ร.ท. ทองแดง กันเมล์อศจ.จทบ.ร.อ.อศจ. ชั้นต้น
๑๕๘ร.อ. ปักกฤฤษณ์ ปั้นจั่นอศจ.จทบ.พ.ช.อศจ. ชั้นต้น
๑๕๙ร.ท. วิรัช ธัญญากรอศจ.จทบ.ช.พ.อศจ. ชั้นต้น
๑๖๐ร.ต. ทองเยื้อน ฆ้องรัตนาอศจ.จทบ.พ.ล.อศจ. ชั้นต้น
๑๖๑ร.อ. ไพโรจน์ ศรีโทอศจ.กร.ทบ.อศจ. ชั้นต้น
๑๖๒ร.ท. เกรียงไกร เทพนิมิตรอศจ.ร.2 รอ.อศจ. ชั้นต้น
๑๖๓ร.ต. สุเวช ทวีศักดิ์อศจ.จทบ.ล.ย.อศจ. ชั้นต้น
๑๖๔ร.อ. เฉลิม ยิ้มสมบูรณ์อศจ.ม.6อศจ. ชั้นต้น
๑๖๕ร.อ. สุรินทร์ อ้วนศรีอศจ.ม.1 รอ.อศจ. ชั้นต้น
๑๖๖ร.ต. อุทัย ศรีปราสาทอศจ.จทบ.ส.ฎ.อศจ. ชั้นต้น
๑๖๗ร.อ. จวน วรรณจันทร์อศจ.กส.ทบ.อศจ. ชั้นต้น
๑๖๘ร.ต. เชล เลิศไตรกุลอศจ.จทบ.ก.จ.อศจ. ชั้นต้น
๑๖๙ร.ต. ธีรภัทร เมฆขุนทดอศจ.ป.3อศจ. ชั้นต้น
๑๗๐ร.ต. ประสม สินทองอศจ.ร.8อศจ. ชั้นต้น
๑๗๑ร.อ. อนุศิษฎ์ คงสินอศจ.จทบ.น.น.อศจ. ชั้นต้น
๑๗๒ร.ต. อุทัย เจริญชัยอศจ.จทบ.ช.พ.อศจ. ชั้นต้น
๑๗๓ร.ท. จำนงค์ ภูบุญปลูกอศจ.จทบ.ส.น.อศจ. ชั้นต้น
๑๗๔ร.ท. ญาณกร ธิติบุณยกรอศจ.ป.2 รอ.อศจ. ชั้นต้น
๑๗๕ร.อ. ประยูร โทนสูงเนินอศจ.ร.7อศจ. ชั้นต้น