ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตรที่เรียน รุ่น
๑๗๖ร.ท. บุญเรือง จันทรวิมลอศจ.ร.3อศจ. ชั้นต้น
๑๗๗ร.ท. ปกครอง ประจักษ์จิตรอศจ.จทบ.ส.ก.อศจ. ชั้นต้น
๑๗๘ร.ท. จงกล วงศ์ชุมภูอศจ.ร.2 รอ.อศจ. ชั้นต้น
๑๗๙ร.อ. ทองผล สุจจชารีอศจ.ร.21 รอ.อศจ. ชั้นต้น
๑๘๐ร.ต. สุขี แก้วยกอศจ.จทบ.ส.ร.อศจ. ชั้นต้น
๑๘๑ร.ท. ปฐมพนธ์ จุลกระโทกอศจ.ร.25อศจ. ชั้นต้น
๑๘๒ร.ท. สำราญ มณีปรุอศจ.ม.1 รอ.อศจ. ชั้นต้น
๑๘๓ร.ต. สมหมาย พรรษาอศจ.ม.5 รอ.อศจ. ชั้นต้น
๑๘๔ร.ต. ขวัญชัย ชื่นใจอศจ.กร.ทบ.อศจ. ชั้นต้น
๑๘๕ร.ต. แดนชัย แก้วสาอศจ.ร.29อศจ. ชั้นต้น
๑๘๖ร.อ. สราวุฒิ อินธิบาลอศจ.จทบ.ก.จ.อศจ. ชั้นต้น
๑๘๗ร.ท. หิรัญ เพ็ชรศรีอศจ.ม.6อศจ. ชั้นต้น
๑๘๘ร.ท. สุรชัย ละครอศจ.จทบ.น.พ.อศจ. ชั้นต้น
๑๘๙นาย สมพงษ์ ศิริรัตน์อศจ.๔ กรมราชทัณฑ์อศจ. ชั้นต้น
๑๙๐ร.อ. อ่อนตา อ่อนวิจารย์อศจ.ม.๖อศจ. ชั้นต้น๑๑
๑๙๑ร.ท. พิชิต ดัชถุยาวัตรผช.อศจ.มทบ.17อศจ. ชั้นต้น๑๑
๑๙๒ร.ท. พงศพล อุ่นแก้วอศจ.ร.13อศจ. ชั้นต้น๑๑
๑๙๓ร.ท. ปิยะพงษ์ สูหาอศจ.ร.23อศจ. ชั้นต้น๑๑
๑๙๔ร.ท. อำนาจ จอกนาคอศจ.กรม ทพ.13อศจ. ชั้นต้น๑๑
๑๙๕ร.ท. สุธีรชาติ ศรีโรจนานุรักษ์อศจ.ยศ.ทบ.อศจ. ชั้นต้น๑๑
๑๙๖ร.ท. เดช พงศาสกุลรรก.อศจ.กส.ทบ.อศจ. ชั้นต้น๑๑
๑๙๗ร.ท. มัตถกา เจริญธงชาติอศจ.ร.29อศจ. ชั้นต้น๑๑
๑๙๘ร.ท. สุธีร์วรินทร์ อินธิแสงอศจ.กรม ทพ.14อศจ. ชั้นต้น๑๑
๑๙๙ร.ท. ทินกฤต ดาวสาวะอศจ.ร.4อศจ. ชั้นต้น๑๑
๒๐๐ร.ท. ชัยณรงค์ สุวรรณเพ็ชร์อศจ.ร.16อศจ. ชั้นต้น๑๑