ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตรที่เรียน รุ่น
๒๐๑ร.ท. ยุทธการ สุดสุขอศจ.ม.4 รอ.อศจ. ชั้นต้น๑๑
๒๐๒ร.ท. วรกร เจริญธงชาติอศจ.ม.1 รอ.อศจ. ชั้นต้น๑๑
๒๐๓ร.ท. วินัย อรรคฮาดอศจ.ร.๑๗อศจ. ชั้นต้น๑๑
๒๐๔ร.ท. ณัฐวุฒิ จาเพียราชอศจ.ร.25อศจ. ชั้นต้น๑๑
๒๐๕ร.ท. ปิยะณัฏฐ์ แสนพันธ์อศจ.ส.๑อศจ. ชั้นต้น๑๑
๒๐๖ร.ท. อนุวัฒน์ สิงห์เรืองอศจ.ม.2อศจ. ชั้นต้น๑๑
๒๐๗ร.ท. วชิราวุธ มูลสารอศจ.ร.1 รอ.อศจ. ชั้นต้น๑๑
๒๐๘ร.ท. ทองคู่ จันทิกาอศจ.ร.7อศจ. ชั้นต้น๑๑
๒๐๙ร.ท. ปรีชา เอียงสวาทผช.อศจ.มทบ.11อศจ. ชั้นต้น๑๒
๒๑๐ร.ท. พงษ์พิพัฒน์ สังข์ทิมอศจ.กรม ทพ.21อศจ. ชั้นต้น๑๒
๒๑๑ร.ท. ประสบการณ์ จันทร์โพธิ์ผช.อศจ.มทบ.18อศจ. ชั้นต้น๑๒
๒๑๒ร.ท. สมพงษ์ แก้วประยูรผช.น.ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอศจ. ชั้นต้น๑๒
๒๑๓ร.ท. ธีรวัชร์ ภักดีอศจ.ม.7อศจ. ชั้นต้น๑๒
๒๑๔ร.ท. พงษ์ศักดิ์ คมแก้วผช.อศจ.มทบ.13อศจ. ชั้นต้น๑๒
๒๑๕ร.ท. สุวัฒน์ เลิศบวรอศจ.อศจ. ชั้นต้น๑๒
๒๑๖ร.ท. วุฒิชัย ใจเอื้ออศจ.ร.๒ รอ.อศจ. ชั้นต้น๑๒
๒๑๗ร.ท. บังอร สามารถผช.อศจ.มทบ.27อศจ. ชั้นต้น๑๒
๒๑๘ร.ท. สาคร นามสุขีอศจ.กรม ทพ.36อศจ. ชั้นต้น๑๒
๒๑๙ร.ท. นิพล จำปาสดอศจ.ร.14อศจ. ชั้นต้น๑๒
๒๒๐ร.ท. ปัญญา ดีเลิศผช.อศจ.มทบ.33อศจ. ชั้นต้น๑๒
๒๒๑ร.ท. ธีรวุฒิ หอมสนิทอศจ.ร.6อศจ. ชั้นต้น๑๒
๒๒๒ร.ท. เด่นนคร ไชยธงรัตน์อศจ.ร.153อศจ. ชั้นต้น๑๒
๒๒๓ร.ต. ไกรวุฒิ พูลเกษมผช.อศจ.มทบ.36อศจ. ชั้นต้น๑๒
๒๒๔ร.ต. ประยงค์ อาญาเมืองอศจ.ยศ.ทบ.อศจ. ชั้นต้น๑๒
๒๒๕ร.ต. บวรศักดิ์ บวรรังษีอศจ.ป.9อศจ. ชั้นต้น๑๒