ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตรที่เรียน รุ่น
๕๑ร.ต. อริญชัยธัช เสนารัตน์บำรุงอศจ.กรม ทพ.32การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๕๒ร.ต. สรัชญ์นนท์ บุณยวิริยานนท์อศจ.จทบ.พ.ล.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๕๓ร.ต. พิเชษฐ์ เรืองแสงอศจ.จทบ.น.น.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๕๔ร.ต. พรชัย หะพินรัมย์อศจ.มทบ.13การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๕๕ร.ต. วีรพนธ์ บุตรนามอศจ.จทบ.น.พ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๕๖ร.ต. ทรงเกียรติ โคตรตาแสงน.กศน.พล.ร.15การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๕๗ร.ต. สุทัศ ปุลาสะเกอศจ.กรม ทพ.11การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๕๘ร.ต. อรรถสิทธิ์ กัณหานุอศจ.กรม ทพ.48การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๕๙ร.ต. ธีร์ชยุตม์ ประดาษอศจ.กรม ทพ.11การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๖๐ร.ต. ชาญชัย เดือยพิมพ์อศจ.ร.12 รอ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๖๑ร.ต. รักษ์ อาสาอศจ.ร.15การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๖๒ร.ต. สุพิศ มังคะรัตน์อศจ.จทบ.ส.น.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๖๓ร.ต. สมอาจ อิ่มเอมอศจ.จทบ.ป.น.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๖๔ร.ต. จักรธรรม ไผ่เฟื้อยอศจ.กรม ทพ.33การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๖๕ร.ต. ธนากร สารการอศจ.กรม ทพ.49การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๖๖ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ ศรีโชครรก.อศจ.นทพ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๖๗นาย นิรุต ใจบุญอศจ.สปท.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๖๘พ.ต.ท. สมมิตร ลิตตาสว.ฝอ.ตส.2การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๖๙ร.ต.ต. อำนาจ นิ่มฟักรอง สว.ฝอ.ตส.2การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๗๐ร.ต.ต. วรเทพ รุ่งสว่างรอง สว.ฝตพ.สต.1การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๗๑ร.ต.ต. สุรพล จ่าสูงเนินรอง สว.ฝอ.ตส.3การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๗๒ร.ต. คนอง คำปิวรรก.อศจ.ยศ.ทบ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๗๓ร.ต. ถนอมชัย สุทธิแสนอศจ.ร.14การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๗๔ร.ต. สิทธิพันธ์ สุ่มมาตย์อศจ.กรม ทพ.35การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่
๗๕ร.ต. สุพจน์ จิตโชติอศจ.กรม ทพ.12การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่