ฐานข้อมูลนักเรียน กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตร รุ่น คะแนนเฉลี่ย ลำดับที่สอบได้ รายละเอียด
ร.ต. วิรัช นุโยคอศจ.ร.๘การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๘๓๓ ดูรายละเอียด
ร.ต. พลวัฒน์ จำปาตุมอศจ.ส.๑การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๔๐๐๑๒ ดูรายละเอียด
ร.ต. ร่วม มั่งคล้ายอศจ.จทบ.ส.ก.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๕๖๗ ดูรายละเอียด
ร.ต. ประดิษฐ์ ยินดีอศจ.กรม ทพ.๔๒การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๓๖๗๑๓ ดูรายละเอียด
ร.ต. บุญฤทธิ์ ฉิมพิมลอศจ.มทบ.๑๕การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๕๐๐ ดูรายละเอียด
ร.ต. วิมล แจ้งสว่างอศจ.ร.๖การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๔๐๐๑๒ ดูรายละเอียด
ร.ต. สุรเชษฐ์ เงินสองสีอศจ.กรม ทพ.๔๓การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๐๐ ดูรายละเอียด
ร.ต. วิชิต อดกลั้นอศจ.จทบ.พ.ย.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๕๖๗ ดูรายละเอียด
ร.ต. อรัญ กุลโฮงอศจ.ร.๑๗การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๓๓ ดูรายละเอียด
๑๐ร.ต. วชิร ฮามพิทักษ์อศจ.กรม ทพ.๔๑การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๒๓๓๑๖ ดูรายละเอียด
๑๑ร.ต. สรัณทัมม์ โพธิ์ชารีอศจ.จทบ.อ.ด.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๗๓๓ ดูรายละเอียด
๑๒ร.ต. ปิยพงษ์ คำกันหาอศจ.จทบ.ช.ร.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๘๐๐ ดูรายละเอียด
๑๓ร.ต. โกสินทร์ ดวงศรีอศจ.ร.๑๙การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๐๐ ดูรายละเอียด
๑๔ร.ต. วิศิษย์ศักดิ์ ภูกิ่งเพชรอศจ.ปตอ.๑การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๓๖๗๑๓ ดูรายละเอียด
๑๕ร.ต. วิชัย เมืองนกอศจ.ยศ.ทบ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๐๐ ดูรายละเอียด
๑๖ร.ต. สมพงษ์ แก้วใจอศจ.ยศ.ทบ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๗๖๗ ดูรายละเอียด
๑๗ร.ต. ไพศาล เวียนเป๊ะอศจ.ร.๒ รอ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๖๓๓ ดูรายละเอียด
๑๘ร.ต. องอาจ ทองหยิบกลางอศจ.ร.๔การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๓๐๐๑๕ ดูรายละเอียด
๑๙ร.ต. ภักดี ขันทะวัตอศจ.ร.๕การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๓๖๗๑๓ ดูรายละเอียด
๒๐ร.ต. ถิรพล ศรีจันทร์อศจ.ร.๗การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๕๓๓ ดูรายละเอียด
๒๑ร.ต. ศุภกร จันทราวุฒิกรอศจ.ร.๙การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๕๓๓ ดูรายละเอียด
๒๒ร.ต. ชุติพนธ์ ชาติดรอศจ.ร.๒๑ รอ.การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๑๖๗๑๗ ดูรายละเอียด
๒๓ร.ต. สุวัสดิภัทร ทำทวีอศจ.ร.๒๓การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๓๖๗๑๓ ดูรายละเอียด
๒๔ร.ต. ศักดิ์ชัย โชติพันธ์อศจ.ร.๒๕การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๔๐๐๑๒ ดูรายละเอียด
๒๕ร.ต. พรชัย แสงอุ่นอศจ.ม.๓การปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่๓.๕๖๗ ดูรายละเอียด